🤩 ❤️ NAKÚPTE V APRÍLI A UŠETRITE SO ŠPECIÁLNOU ZĽAVOU 4 % 🤩 ❤️ ŠPECIÁLNA ZĽAVA 4 % BUDE AKTIVOVANÁ VLOŽENÍM ZĽAVOVÉHO KÓDU: JAR4 🤩 ❤️ 👉 ZÍSKAŤ ZĽAVU JE JEDNODUCHÉ, V KOŠÍKU STAČÍ ZAKLIKNÚŤ POLÍČKO MÁM ZĽAVOVÝ KÓD, VLOŽIŤ KÓD: JAR4 🤩 ❤️ A ZĽAVA JE VAŠA 🤩 ❤️ 🤩 STLAČENÍM TLAČIDLA MÁM ZĽAVOVÝ KÓD SA ZĽAVA AKTIVUJE!

Úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže

Úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže


Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže organizovanej na sociálnych sieťach spoločnosti ONLINOVO, s.r.o. (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá slúžia ako doplnenie informácií týkajúcich sa pravidiel súťaže („informácie o súťaži“) uvedených organizátorom na sociálnej sieti, kde je súťaž organizovaná (ďalej len „sociálna sieť“).

Organizátorom súťaže je: ONLINOVO, s.r.o., so sídlom Štúrova 130/25, Poprad 058 01,  Slovenská republika IČO 54166942, DIČ:  2121592869, IČ DPH:  SK2121592869, Zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 43042/P, Bankový účet: SK38 8330 0000 0027 0206 0509  (ďalej len „organizátor“).

 

I. Termín a miesto konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v rámci účtu organizátora na sociálnych sieťach v čase a na území uvedenom v úplných pravidlách spotrebiteľskej súťaže.

Začiatok súťaže: 05. august 2023 (8:00:01 hod.)

Koniec súťaže:  31. august 2023 (23:59:59 hod.)

Miesto konania súťaže: Facebook/onlinovo.sk


II. Podmienky zaradenia do súťaže


Podmienka zaradenia do súťaže  Do súťaže sa môže zapojiť každý s trvalým alebo dlhodobým pobytom  na území Slovenskej republiky,  ktorý najneskôr dňa 5. augista 2023 dovŕšil 18 rokov.  Súťaž je zverejnená na webovej stránke www.onlinovo.sk/sutaz. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov spĺňajúcou podmienky uvedené v informáciách o súťaži na sociálnej sieti (ďalej len „účastník", „účastník súťaže" alebo "súťažiaci"). 

Zo súťaže sú vylúčené tieto osoby:

a) zamestnanci organizátora súťaže

b) podnikatelia spolupracujúci s organizátorom súťaže na príprave, organizovaní a zabezpečení  súťaže

c) zamestnanci, členovia orgánov alebo spoločníci osôb uvedených v písm. a) alebo b) vyššie, 

d) osoby blízke osobám uvedeným v písm. a), b) alebo c) podľa § 116 Občianskeho zákonníka. 

Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, tak nárok tejto osoby (výhercu) na  výhru nevzniká. Výhra sa tejto osobe (výhercovi) neodovzdá, táto osoba (výherca) bude zo súťaže  vylúčená a predmetná výhra bude následne odovzdaná ďalšiemu účastníkovi súťaže (náhradníkovi  výhercu) v poradí určenom podľa tohto štatútu. 


III. Médiá určené pre súťaž

https://www.facebook.com/onlinovo.sk    “Propagačná súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná spoločnosťou  Facebook a nie je s ňou nijako spojená.” 

 

IV. Základný princíp súťaže, podmienky zaradenia do súťaže a výhry

Do žrebovacej súťaže o výhru budú zapojení všetci komentujúci príspevok na sociálnej sieti  s názvom "Neváhajte a voňajte zadarmo"  ktorý  splnia všetky tieto podmienky:

✔️  buď našim fanúšikom 
✔️  prihlás sa na odber newsletteru
✔️  verejne zdieľaj 
 

 

Tentokrát sa súťaží o 3 dámske vône v 15 ml balení: Cheante, Boreal a Celebrity Woman.
POZOR - VÍŤAZ BERIE VŠETKO. 
Môžeš ním byť aj ty! Ak splníš podmienky, si zaradený do žrebovania a výhra môže byť tvoja:

Oboznámenie účastníka súťaže o získaní výhry prebieha e‐mailovým oznámením alebo facebookovou správou či emailom. Odovzdanie výhry výhercovi prebehne najneskôr do 15 dní od ukončenia súťaže a bude zabezpečené najmä prostredníctvom tretej strany zabezpečujúcej doručovateľské služby, ak nebude v informáciách o súťaži stanovené inak. 

Ukončenie súťaže bude verejné a oznámené na stránkach organizátora. 


V.  Spracovanie osobných údajov
 
Účasťou v tejto súťaži berie súťažiaci na vedomie spracovanie poskytnutých osobných údajov na účely realizácie (teda jej vedenia, organizácie a vyhodnotenia) tejto súťaže, verejné vyhlásenie výhercu (najmä na webových stránkach a sociálnych sieťach organizátora) a kontaktovanie výhercu z dôvodu oprávneného záujmu organizátora na úspešné realizáciu súťaže. Spracované budú kontaktné údaje účastníka a prípadne ďalšie údaje poskytnuté pre realizáciu súťaže.


Účastník berie na vedomie, že poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a že má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov a namietanie ich spracovania. V prípade pochybností o dodržiavaní práv organizátorom sa účastník môže obrátiť na poverenca na ochranu osobných údajov na emailovej adrese info@onlinovo.sk  alebo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov nájdete TU

VI. Súdne vymáhanie výhier v súťaži 

Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou, ani žiadnou inou právnou cestou. Vecné ceny nie je  možné vymeniť za  finančnú výhru. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a  pravidiel, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení, organizátor súťaže. 

VII. Úprava a zmena pravidiel súťaže

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť  štatút súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu  a poskytnutia náhrady. V prípade rozporu medzi pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v tomto  štatúte  a  pravidlami  a  podmienkami  súťaže  uvedenými  v  propagačných  materiáloch  alebo  iných  materiáloch určených  spotrebiteľom  platí  znenie  pravidiel  a  podmienok  súťaže  uvedených  v  tomto  štatúte.

VIII. Zodpovednosť za škodu

Prípadná  zodpovednosť  za  škodu  vzniknutú  v  súvislosti  so  súťažou  bude  riešená  podľa  príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak v dôsledku konania alebo nekonania účastníka  súťaže vznikne organizátorovi súťaže alebo ostatným účastníkom súťaže akákoľvek ujma, je účastník,  ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí,  že  spoločnosť Facebook Inc. nemá  voči  nim  v súvislosti  s touto  súťažou  žiadne  záväzky  a za  priebeh  súťaže  nenesie žiadnu zodpovednosť. Ak účastník utrpí nejakú ujmu v spojení so spoločnosťou Facebook Inc., za túto ujmu nie je zodpovedný organizátor súťaže.

IX. Všeobecné ustanovenia

Tipovacia spotrebiteľská súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 4 ods. 6 zákona  č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Účasťou  v  súťaži  vyjadruje  účastník  svoj  súhlas  s  pravidlami  a  podmienkami  súťaže  obsiahnutými  v  tomto  štatúte. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov podľa § 8 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani  z príjmov v znení neskorších predpisov pokiaľ presiahnu sumu 350 eur. Dani z príjmov podlieha výška  výhry presahujúca sumu 350 eur. Organizátor súťaže má povinnosť oznámiť výhercovi výšku výhry pri  jej  odovzdaní, pokiaľ táto suma presahuje 350 eur.

Výherca  má  povinnosť  vysporiadať  daňové  povinnosti,  ktoré  mu  zo  zákona  o dani  z príjmov vyplývajú.

 

X. Záverečné ustanovenia


Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky realizácie výhier v prípade, že výhry objektívne nebude možné realizovať v súlade s týmito pravidlami. V prípade, že bude mať organizátor oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného konania zo strany výhercu či osoby, ktorá danému výhercovi dopomohla k získaniu výhry, výhra nebude realizovaná. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa čl. II. ods. 1 písm. c) po výhre v súťaži sa považuje za podvodné konanie. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže, vr. predčasného ukončenia súťaže alebo zmene pravidiel v dobe trvania súťaže. V prípade sťažností ohľadom priebehu súťaže sa na nás prosím obráťte na emailovej adrese info@onlinovo.sk. Pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícii na webových stránkach organizátora a v informáciách o súťaži na sociálnej sieti. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Organizátor môže zo súťaže vylúčiť súťažiacich, ktorí nespĺňajú podmienky podľa týchto pravidiel. Nerealizované výhry bez náhrady prepadajú zadávateľovi.